رفتینگ آبهای خروشان

تور ١ روزه رفتينگ در رودخانه زاینده رود

تور ١ روزه رفتينگ در رودخانه زاینده رود

هیجان درامواج خروشان و تماشای مناظر طبیعی سوار بر قایق با رعایت کامل استانداردهای بین المللی ایمنی د اطلاعات بیشتر
تور ۱شب ۲ روزه رفتينگ زاینده رود وبازدید کوهرنگ

تور ۱شب ۲ روزه رفتينگ زاینده رود وبازدید کوهرنگ

برنامه روز اول :هیجان درامواج خروشان و تماشای مناظر طبیعی سوار بر قایق با رعایت کامل استانداردها اطلاعات بیشتر