رفتینگ آبهای خروشان

تور ١ روزه رفتينگ در رودخانه زاینده رود

تور ١ روزه رفتينگ در رودخانه زاینده رود

هیجان درامواج خروشان و تماشای مناظر طبیعی سوار بر قایق با رعایت کامل استانداردهای بین المللی ایمنی د اطلاعات بیشتر
تور ۱شب ۲ روزه رفتينگ زاینده رود وبازدید کوهرنگ

تور ۱شب ۲ روزه رفتينگ زاینده رود وبازدید کوهرنگ

برنامه روز اول : هیجان درامواج خروشان و تماشای مناظر طبیعی سوار بر قایق با رعایت کامل استانداردهای ب اطلاعات بیشتر